pit11Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje przepis, który nakazuje płatnikom przekazanie PIT-11 i podobnych deklaracji w bardzo krótkim terminie – do 31 stycznia 2019 r. Będzie to duże wyzwanie dla firm, zwłaszcza małych, ale i dla fiskusa, który przejmuje na siebie obowiązek wypełniania PIT za większość podatników. „Jeżeli jesteś pracodawcą lub inną osobą, która wypłaca świadczenia, pamiętaj, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika lub innego podatnika. Dzięki temu udostępnimy mu poprawny PIT-37 i/lub PIT-38 za rok 2018” – przypomina Ministerstwo Finansów.

 

Pracodawco-płatniku: jeżeli w roku 2018 r. zatrudniałeś pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i byłeś płatnikiem podatku dochodowego, musisz przekazać urzędowi skarbowemu do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.

„Pamiętaj, aby wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy, którym jest PESEL albo NIP
twojego pracownika lub innego podatnika”.

 

Umożliwi to pracownikomskarbówki przygotowanie dla podatnikówo poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018. Podatnicy składający takie zeznania za 2018 r. po raz pierwszy w historii są zwolnieni z obowiązku osobistego składania takich rocznych zeznań podatkowych w swoich urzędach skarbowych. 

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem

Pracodawco-płatniku: jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:
* zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,
* złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu czterech dni.
Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30. dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego.

JAN BORSKI