mały zusOsoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane do płacenia z tego tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2019 roku mogą skorzystać z nowej formy ich opłacania. Jeśli tylko i przychód wyliczony w skali całego 2018 roku nie przekroczył 63 tys. zł, składki te mogą wyliczać nie od minimalnej podstawy ustalanej dla wszystkich, ale od faktycznie osiągniętego przychodu - rozwiązanie to znane jest pod nazwą mały ZUS dla małych firm. By jednak móc płacić w 2019 roku mały ZUS trzeba pilnie - do 8 stycznia - dopełnić formalności.

W sumie nie zostało więc zbyt dużo czasu i trzeba działać szybko, uprzednio upewniwszy się, że prawo do małego ZUS przysługuje, Limit niskiego przychodu nie jest bowiem jedynym warunkiem i zasada ta ma kilka wyłączeń.

Jakie warunki trzeba spełnić

Aby skorzystać w danym roku z małego ZUS:

1) musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
2) Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30x2 100 zł; na 2020 r. będzie to 67 500 zł czyli 30 x 2 250 zł).
Jak łatwo policzyć odpowiada to np. w przypadku samozatrudnionych uzyskujących stały dochód miesięczny w roku 2018 w wysokości 5 250 zł, natomiast w 2019 r. taka kwota może wynosić nawet 5 625 zł miesięcznie.

Jakie złożyć w ZUS dokumenty

By nie utracić prawa do małego ZUS w 2019 roku trzeba pilnie złożyć dokumenty:

1) wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
2) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu 3) zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
Dokumenty te trzeba przekazać do ZUS w terminie 7 dni liczonymi od:
1) 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),

2) pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,

3) pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcesz skorzystać z małego ZUS).

Działalność przez niepełny rok 2018

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część poprzedniego roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności jest odpowiednio niższy.

Ustalisz go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 63.000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku (w 2018 r. 365 dni) i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność zawiesiłeś na cały marzec 2018 r.). Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

 

Co ze zmianami w kodeksie pracy? Zaległy urlop przepada? A co z urlopem na żądanie? KLIKNIJ po prostu w ten tekst, poznasz szczegóły.

 

 

Kiedy nie skorzystasz z małego ZUS mimo niskich przychodów

Nie skorzystasz z małego ZUS, jeśli w poprzednim roku:

1) prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,
2) rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
3) podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej)
oraz
4) spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia,
5) wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
6) nie skorzystasz z małego ZUS także w pierwszym roku prowadzenia działalności, jeśli rozpocząłeś ją po 2 listopada 2018 r.

„Mały ZUS możesz jednak opłacać jeśli korzystałeś wcześniej z ulgi na start i preferencyjnych składek”.

 

MOŻE TO CIĘ ZAINTERESUJE

Oszczędzający znaleźli w końcu sposób na wysoką inflację. Bezpieczny i dający zawsze  zysk ponad inflację. By dowiedzieć się więcej, po prostu KLIKNIJ w ten tekst.

 

Jak długo można korzystać z małego ZUS

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, będziesz miał także inne obowiązki.
Należą do nich:
1) obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,
2) obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz, ustalimy Ci za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Rezygnacja z małego ZUS

Będziesz mógł zrezygnować z uprawnienia do ustalania najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu. Zrezygnować możesz w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa.

Rezygnacja jednak oznacza, że za miesiąc, w którym zrezygnujesz oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego, będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Zmiany, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te nadal trzeba opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Sprawdź czy spełniasz warunki do skorzystania z małego ZUS na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam znajdziesz też sposób (dość skomplikowany) obliczenia swojej indywidualnej kwoty, od której będziesz płacił składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. (tzw. podstawy wymiaru):

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-

Pomoc uzyskasz też w każdej placówce ZUS.

STEFAN KOZŁOWSKI

 

TO WARTO PRZECZYTAĆ

W tym roku będzie jeszcze trudniej zrobić zakupy w niedzielę. Czy najbliższa jest handlowa? Które są handlowe: w styczniu, w lutym i w następnych miesiącach? KLIKNIJ w ten tekst, dowiesz się wszystkiego.